RACS Etiska riktlinjer och riktlinjer vid klagomål

Introduktion

 

RACS-auktoriserade samtalsterapeuter, samt aspiranter som har sökt auktorisering, förbinder sig att följa nedanstående etiska riktlinjer i sin terapeutiska verksamhet.


Counsellors utför sitt arbete i situationer som ibland kan vara etiskt svårbedömda. Avsikten med nedanstående riktlinjer är att ge vägledning och stöd och visa vad klienten bör kunna förvänta sig av sin RACS-ackrediterade counsellor. Ingen ska komma till skada i en terapeutisk relation, men om det händer, är det viktigt att veta att det finns tillsyn i form av vårt etiska råd.


Sammanfattning - De yrkesetiska principerna har utformats i avsikt att:

 • skydda klienter mot icke ändamålsenlig och/eller skadlig behandling
 • tjäna som vägledning och stöd i arbetet för counsellorn
 • säkra att klientens förtroende för yrkesutövandet är berättigat
 • ligga till grund för hanteringen av klagomål på en counsellor

Definitioner


RACS-auktoriserad samtalsterapeut - en person som erbjuder stödjande, terapeutiskt och utvecklande arbete med individer, par och grupper, och som möter RACS utbildningskriterier.


Klient - en person, ett par, en grupp eller en organisation som har sökt hjälp genom att inleda en counselling-relation. I texten nedan kan ordet klient avse individ, par eller grupp.


Terapi-relation – en relation mellan counsellor och klient som bygger på en formaliserad och professionell överenskommelse.

 

Huvudprinciperna är:

 • Principen om människors lika värde
 • Humanistiska och demokratiska ideal
 • Respekt för både klientens och counsellorns integritet
 • Respekt för individens rättigheter och värdighet
 • Yrkesmässig kompetens
 • Yrkesansvar och integritet

Relationen till klienten

 

RACS-auktoriserade samtalsterapeuter ska skriftligen överlämna en beskrivning av ramarna för den terapeutiska relationen till klienten.
Den överenskommelsen mellan klient och den RACS-auktoriserade samtalsterapeut ska reglera relationens art och karaktär. Den reglerar vad som gäller tider, arvode, sekretess, terapins frekvens och hur avslutning ska ske. När denna överenskommelse görs, är det viktigt att även de terapeutiska målen diskuteras samt att klienten får information om RACS tillsynsroll och hur man framför eventuella klagomål.
Relationen till klienten ska även kännetecknas av följande:

 

 • RACS-auktoriserade samtalsterapeutens mål är att öka klientens medvetenhet och självständighet, stödja personlig utveckling och förmåga att ta eget ansvar. Det innebär att ge klienten möjlighet att utforska, upptäcka och använda de egna inre resurserna för att leva ett mer tillfredställande liv.
 • Relationen till klienten ska vara yrkesmässig och den RACS-auktoriserade samtalsterapeut ska visa respekt för klientens önskemål, behov, val och gränser och avhålla sig från varje handling och yttrande som innebär ett angrepp på klientens värdighet. 
 • Sexuellt umgänge och sexuella anspelningar i form av kommentarer, gester eller fysisk kontakt får inte förekomma.
 • RACS-auktoriserade samtalsterapeuter ska ha en medvetenhet om och ta hänsyn till den anknytning som uppstår i klient – terapeutrelationen och får inte utnyttja denna bindning för egen fördel eller vinning i någon form eller för att kränka, utnyttja eller förtrycka en annan individ. Respekt ska visas för klientens personliga integritet och självbestämmanderätt.

Kompetens och kapacitet

 • Inom ramen för en RACS-auktorisering finns flera yrkesmässigt olika inriktningar. En RACS-auktoriserade samtalsterapeut arbetar utifrån sin specifika inriktnings teoretiska grund och beprövade stryk erfarenhet. Samtalsterapi yrket är i ständig utveckling. Det kommer kontinuerligt nya forskningsrön, fördjupad kunskap och ny metodik. Det är därför viktigt att RACS-auktoriserade samtalsterapeuter håller sig à jour med utvecklingen inom sin egen inriktning och inom yrkesområdet generellt och kontinuerligt integrerar nya kunskaper i sitt arbete.
 • RACS-auktoriserade samtalsterapeuter ska ta hänsyn till sin kompetensnivå och kapacitet när han/hon åtar sig ett uppdrag. RRACS-auktoriserade samtalsterapeuter ska vara medveten om sina egna yrkesmässiga begränsningar och vid behov kunna hänvisa sin klient till andra inom hälso- och sjukvården med kompletterande kunskaper och kvalifikationer. 
 • RACS-auktoriserade samtalsterapeuter ska kontinuerligt reflektera över sin kompetens, sina värderingar och attityder och söka professionell hjälp vid problem som kan påverka yrkesutövningen
 • RACS-auktoriserade samtalsterapeuter har ansvar for att vidmakthålla sin yrkesmässiga kompetens via handledning (en riktlinje är 1 timme/20 timmars klient arbete för nykvalificerade terapeuter, efter behov för Europeisk Auktoriserade terapeuter), egen terapi vid behov och fortbildning som omfattar minst tre utbildningsdagar om året.

Sekretess

 • RACS-auktoriserade samtalsterapeuter ska upplysa klienten om den yrkesmässiga kontaktens ändamål och innehåll samt innebörden av sekretess, dokumentation och dess användning. Tystnadsplikt gäller och all information om klienten är konfidentiell. Det gäller vare sig RACS-auktoriserade samtalsterapeuter har anförtrotts informationen i utövandet av yrket eller fått kunskap om något som rör klienten på annat sätt.
 • Klienten ska informeras att sekretessen kan brytas vid tillfällen då klienten bedöms som farlig för sig själv eller andra. RACS-auktoriserade samtalsterapeuter ska tänka på att dokumentation också kan begäras ut av en domstol eller i fall klienten har lämnat in ett klagomål hos RACS etiska kommitté. Används patientmaterial i utbildning, forskning, eller på annat sätt, ska klientens tillstånd inhämtas skriftligen. Materialet ska avidentifieras på ett sådant sätt att patientintegriteten inte äventyras.

Ansvar

 • RACS-auktoriserade samtalsterapeuter är medveten om att yrkesetiska dilemman förekommer och att det är var och ens enskilda ansvar att klargöra sådana dilemman om dem uppstår. I första hand rådgöra med handledaren, i andra hand med RACS etiska råd. För att undvika etiska dilemman är det RACS-auktoriserade samtalsterapeuter ansvar att:
  • endast ta emot klienter som han/hon har professionell kompetens att behandla och i gränsfall diskutera fallet med sin handledare innan en terapeutisk relation inledds.
  • lämna adekvata upplysningar om sina kvalifikationer, utbildning, yrkeserfarenhet, kompetens och yrkesmässiga tillhörighet samt använda endast sådan yrkesbeteckning som utbildningen berättigar till.
  • Om en potentiell klient redan är under behandling av en psykiater för mental sjukdom klassificerad inom DSM IV, eller för svåra psykiska besvär utan diagnos, eller om en klient under terapins förlopp behöver uppsöka psykiatrisk vård för att få en sådan behandling, bör counsellorn informera klienten att det är praxis att underrätta läkaren skriftligen om att counselling pågår och stämma av med behandlande läkaren hur behandlingen ska fortsättas eller inte.
  • Inte låta relationen utvecklas till en familjär, vänskaps- eller sexuell relation, så länge den terapeutiska processen enligt båda parterna inte är helt avslutad. En karenstid på minst ett år rekommenderas, innan en klientrelation byter karaktär.
  • inte utöva terapi i sina nära relationer med släkt, vänner och kollegor samt undvika att arbeta individuellt med klienter som står i nära relation till varandra.
  • vara uppmärksam på om egna relationer eller åtaganden är i konflikt med klientens intressen. Om en sådan intressekonflikt uppstår, är det counsellorns ansvar att värna om klientens integritet.
  • teckna en ansvarsförsäkring och vara registrerad hos skattemyndigheten.
  • att föra journal på så sätt att det går att redovisa den terapeutiska processens förlopp, måluppfyllelse, handledningstillfälle och åtgärder, att notera kontakter utanför counselling sessionerna och eventuell annan utveckling. Avvikelser från överenskommelser, uteblivanden och avbrutna terapier redovisas också i journalen.
  • vara medveten om att insyn i journalen kan begäras av klienten, i domstol, eller till följd av ett klagomål hos RACS.
  • informera RACS styrelse direkt om counsellorn skulle bli dömd i domstol, oavsett om domen gäller counsellorns yrkesutövning direkt eller har samband med yrkesrollen.