Etiska riktlinjer

Counsellors utför sitt arbete i situationer som ibland kan vara etiskt svårbedömda. Avsikten med nedanstående riktlinjer är att ge vägledning och stöd och visa vad klienten bör kunna förvänta sig av sin RACS Counsellor®. Ingen ska komma till skada i en terapeutisk relation men om det händer är det viktigt att veta att det finns tillsyn i form av etiska råd, såväl dem inom den auktoriserades yrkesförening som medlemsskolornas.

7

Ett register över auktoriserade RACS Counsellors®

Introduktion

RACS Counsellors® förbinder sig att följa nedanstående etiska riktlinjer i sin terapeutiska verksamhet.

Sammanfattning – De yrkesetiska principerna har utformats i avsikt att:

 • skydda klienter mot icke ändamålsenlig och/eller skadlig behandling
 • tjäna som vägledning och stöd i arbetet för Counsellorn
 • säkra att klientens förtroende för yrkesutövandet är berättigat
 • ligga till grund för hanteringen av klagomål på en Counsellor

Definitioner

RACS Counsellor® – en person som erbjuder stödjande, terapeutiskt och utvecklande arbete med individer, par och grupper, och som uppfyller RACS utbildningskriterier.

Klient – en person, ett par, en grupp eller en organisation som har sökt hjälp genom att inleda en Counselling-relation.
I texten nedan kan ordet klient avse individ, par eller grupp.

Terapeutisk relation – en relation mellan Counsellor och klient som bygger på en formaliserad och professionell överenskommelse.

Huvudprinciperna är:

 • Principen om människors lika värde
 • Humanistiska och demokratiska ideal
 • Respekt för både klientens och Counsellorns integritet
 • Respekt för individens rättigheter och värdighet
 • Arbetar under tystnadsplikt
 • Yrkesmässig kompetens
 • Yrkesansvar och integritet

Relationen till klienten

En RACS Counsellor® ska ge en beskrivning av ramarna för den terapeutiska relationen till klienten.
Överenskommelsen mellan klient och RACS Counsellorn® ska reglera relationens art och karaktär. Den reglerar vad som gäller tider, arvode, sekretess, terapins frekvens och hur avslutning ska ske. Även de terapeutiska målen diskuteras samt att klienten får information om  hur den framför eventuella klagomål.
Relationen till klienten ska även kännetecknas av följande:

 • En RACS Counsellors® mål är att öka klientens medvetenhet, självständighet och stödja personlig utveckling. Det innebär att ge klienten möjlighet att utforska, upptäcka och använda de egna inre resurserna för att leva ett mer tillfredställande liv.
 • Relationen till klienten ska vara yrkesmässig och en RACS Counsellor® ska visa respekt för klientens önskemål, behov, val och gränser och avhålla sig från varje handling och yttrande som innebär ett angrepp på klientens värdighet.
 • En RACS Counsellor® ska ha en medvetenhet om och ta hänsyn till den anknytning som uppstår i klient – terapeutrelationen och får inte utnyttja denna bindning för egen fördel eller vinning i någon form eller för att kränka, utnyttja eller förtrycka en annan individ. Respekt ska visas för klientens personliga integritet och självbestämmanderätt.

Kompetens och kapacitet

 • Inom ramen för en RACS-auktorisering finns flera yrkesmässigt olika inriktningar. En RACS Counsellor® arbetar utifrån sin utbildnings teoretiska grund och beprövade erfarenhet. Counselloryrket är i ständig utveckling. Det kommer kontinuerligt nya forskningsrön, fördjupad kunskap och ny metodik. Det är därför viktigt att en RACS Counsellor® håller sig à jour med utvecklingen inom sin egen inriktning och inom yrkesområdet generellt och kontinuerligt integrerar nya kunskaper i sitt arbete.
 • En RACS Counsellor® ska ta hänsyn till sin kompetensnivå och kapacitet när han/hon åtar sig ett uppdrag. RACS Counsellor® ska vara medveten om sina egna yrkesmässiga begränsningar och vid behov kunna hänvisa sin klient till andra inom hälso- och sjukvården med kompletterande kunskaper och kvalifikationer.
 • En RACS Counsellor® ska kontinuerligt reflektera över sin kompetens, sina värderingar och attityder och söka professionell hjälp vid problem som kan påverka yrkesutövningen samt kontinuerligt fortbilda sig, minimum tre dagar/år.
 • En RACS Counsellor® har ansvar for att vidmakthålla sin yrkesmässiga kompetens via handledning (en riktlinje är 1 timme/20 timmars klient arbete för nyauktoriserade Counsellors, efter behov för Europeisk Auktoriserade RACS Counsellors®), egen terapi vid behov.

Sekretess

 • RACS Counsellors® ska upplysa klienten om den yrkesmässiga kontaktens ändamål och innehåll samt innebörden av sekretess, dokumentation och dess användning. Tystnadsplikt gäller och all information om klienten är konfidentiell. Det gäller oavsett en RACS Counsellor® har anförtrotts informationen i utövandet av yrket eller fått kunskap om något som rör klienten på annat sätt.

Ansvar

 • En RACS Counsellor® är medveten om att yrkesetiska dilemman förekommer och att det är var och ens enskilda ansvar att klargöra sådana dilemman vid behov. I första hand rådgöra med handledaren, i andra hand med sin yrkesförenings alt. sitt utbildningsinstituts etiska nämnd. För att undvika etiska dilemman är det en RACS Counsellors® ansvar att:
  • endast ta emot klienter som han/hon har professionell kompetens att stödja och vid tveksamhet diskutera fallet med sin handledare innan en terapeutisk relation inledds,
  • lämna adekvata upplysningar om sina kvalifikationer, utbildning, yrkeserfarenhet, kompetens och yrkesmässiga tillhörighet samt använda endast sådan yrkesbeteckning som utbildningen berättigar till,
  • inte inleda en vänskaps- eller intim relation, så länge den terapeutiska processen enligt båda parterna inte är avslutad. En karenstid på minst ett år rekommenderas, innan en klientrelation byter karaktär,
  • inte utöva terapi i sina nära relationer med släkt, vänner och kollegor samt undvika att arbeta individuellt med klienter som står i nära relation till varandra,
  • vara uppmärksam på om egna relationer eller åtaganden är i konflikt med klientens intressen. Om en sådan intressekonflikt uppstår, är det Counsellorns ansvar att värna om klientens integritet,
  • ha en ansvarsförsäkring och vara registrerad hos skattemyndigheten.